Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego praktycznastronadietetyki.pl

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki świadczenia usług przez EduProject Natalia Flasz
 4. Warunki korzystania z usług EduProject Natalia Flasz świadczonych odpłatnie
 5. Warunki świadczenia odpłatnych usług przez EduProject Natalia Flasz
 6. Zamawianie towarów oraz usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego praktycznastronadietetyki.pl
 7. Zasady składania zamówienia
 8. Ceny towarów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną
 9. Niemożność złożenia zamówienia
 10. Sposób dostawy towarów, koszty i czas realizacji zamówienia
 11. Formy płatności za zamówienie towaru lub usługi
 12. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług
 13. Reklamacje towarów
 14. Przetwarzanie danych osobowych
 15. Postanowienia końcowe

Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, NIP: 6252220520, REGON: 364913030
 2. Dietetyk – osoba świadcząca usługi w imieniu EduProject Natalia Flasz, z którą klient kontaktuje się w celu podania niezbędnych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
  3. Kwestionariusz osobowy- wypełniany przez Klienta formularz po złożeniu zamówienia, zawierający dane niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usług przez EduProject Natalia Flasz;
  4. Indywidualny plan żywieniowy- sporządzany przez EduProject Natalia Flasz w ramach wybranej przez Klienta usługi;
  5. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez EduProject Natalia Flasz lub dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem sklepu www.praktycznastronadietetyki.pl spełnia wymagania określone Regulaminem;
  6. Moje konto- konto Klienta zamieszczone w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl, za pomocą, którego Klient może zarządzać Subskrypcjami, swoimi danymi, a także monitorować status zamówienia;
  7. Pakiet/Konsultacje Online/Indywidualny Plan Żywieniowy- nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez EduProject Natalia Flasz na rzecz Klienta na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  8. Produkt- towar lub usługa dostępne w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl
  9. Regulamin – Regulamin sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.praktycznastronadietetyki.pl;
  10. Serwis www.praktycznastronadietetyki.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.praktycznastronadietetyki.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której EduProject Natalia Flasz dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
  11. Sklep Internetowy www.praktycznastronadietetyki.pl – podstrona Serwisu www.praktycznastronadietetyki.pl za pomocą, której EduProject Natalia Flasz dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
  12. Szkolenie- udział w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez EduProject Natalia Flasz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  13. Towar- dostępna w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl rzecz ruchoma/plan żywieniowy/Szkolenie będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy EduProject Natalia Flasz a Klientem;
  14. Uczestnik- osoba, która nabyła za pomocą sklepu internetowego www.praktycznastronadietetyki.pl udział w Szkoleniu organizowanym przez EduProject Natalia Flasz ;
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy EduProject Natalia Flasz, a danym Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowę o dzieło;
  16. Usługi odpłatne- usługi świadczone drogą elektroniczną przez EduProject Natalia Flasz na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między EduProject Natalia Flasz, a Klientem tj. Pakiety, Konsultacje Online.

 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.praktycznastronadietetyki.pl jest: . EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, NIP: 6252220520, REGON: 364913030.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz świadczenia usług poprzez zorganizowany Sklep Internetowy www.praktycznastronadietetyki.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła lat 16 (lat) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, chyba, że jej przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na korzystanie ze Sklepu internetowego praktycznastronadietetyki.pl
  2. która zaakceptowała Regulamin.
 7. Usługi odpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Usługi świadczone będą w języku polskim.
 9. Usługi świadczone przez EduProject Natalia Flasz przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 10. Klientowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których EduProject Natalia Flasz przysługują majątkowe prawa autorskie.
 11. EduProject Natalia Flasz zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Klient korzysta z usług EduProject Natalia Flasz nie obciążają EduProject Natalia Flasz.

Warunki świadczenia usług przez EduProject Natalia Flasz:

 1. Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez EduProject Natalia Flasz odpłatnie dostępne w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl Pakiety, Konsultacje Online, Indywidulane plany żywieniowe.
  2. W ramach odpłatnych usług EduProject Natalia Flasz przysługują:
  1. bieżące konsultacje z dietetykiem dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatora Skype przez okres 4 tygodni od dnia otrzymania planu żywieniowego lub przez okres trwania Pakietu;
  2. dostęp do swojego planu żywieniowego za pomocą aplikacji kcalmar.com przez okres 4 tygodni od dnia otrzymania planu żywieniowego lub przez okres trwania Pakietu.
  3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że konsultacje z dietetykiem dostępne są wyłącznie przez okres 4 tygodni od dnia otrzymania planu żywieniowego lub okresu trwania Pakietu, zaś po upływie tego okresu obie usługi przestają być dostępne.

Warunki korzystania z usług EduProject Natalia Flasz świadczonych odpłatnie

 1. EduProject Natalia Flasz zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
  1. posiadania aktywnego konta mailowego,
  2. posiadanie aktywnego konta komunikatora Skype;
  3. uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z ceną podaną w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl
  4. systematycznego cotygodniowego pomiaru masy ciała oraz przesyłaniu ich wyników do dietetyka drogą mailową
  5. w przypadku usługi Pakiet Sport – systematycznego udostępniania dietetykowi planu treningowego w terminie przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tygodnia, którego dotyczy przesyłany plan.

Warunki świadczenia odpłatnych usług przez EduProject Natalia Flasz

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług przez EduProject Natalia Flasz nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za wybraną usługę, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, szczególnie kwestionariusza osobowego, dziennika żywienia oraz planu treningowego jeżeli są niezbędne. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy wyżej wymienionych informacji do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez EduProject Natalia Flasz, powyższy termin może ulec wydłużeniu.
 2. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  1. do prawidłowego wykonania odpłatnych usług EduProject Natalia Flasz niezbędne jest należyte współdziałanie Klienta polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, z uwagi na fakt, że indywidualny plan dietetyczny przygotowywany jest każdorazowo w oparciu o informacje wysyłane przez Klienta do dietetyka,
  2. w przypadku Pakietu Sport niedostarczenie przez Klienta planu treningowego do piątku do godziny 10:00 spowoduje, że plan żywieniowy na kolejny tydzień może nie zostać dostarczony do Klienta w wyżej wskazanym terminie,
  3. indywidualny plan żywieniowy dostosowywany jest do indywidualnej aktywności fizycznej Klienta, zgodnej z dostarczonymi przez niego informacjami. W przypadku zmiany objętości i intensywności wykonywanej przez Klienta aktywności fizycznej założenia indywidualnego planu żywieniowego należy ponownie dostosować do aktualnych danych,
  4. korzystając z odpłatnych usług EduProject Natalia Flasz Klient winien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez EduProject Natalia Flasz, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez EduProject Natalia Flasz osób,
  5. indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Klienta efektów, za co EduProject Natalia Flasz nie ponosi odpowiedzialności.
  6. w przypadku niestawienia się na wizycie w terminie wybranym przez klienta przy składaniu rezerwacji na konsultację z dietetykiem, opłata nie podlega zwrotowi, o ile klient nie anulował rezerwacji przed wizytą.
 3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w dostarczaniu niezbędnych dla dietetyka informacji, w tym wyników pomiarów masy ciała oraz planów treningowych plany mogę nie być dostarczane do Klienta w terminie, a Klient nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług EduProject Natalia Flasz stanowiących indywidualny plan żywieniowy lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.
 4. Korzystanie z Pakietów odbywa się na zasadzie subskrypcji, która będzie odnawiana raz w miesiącu. Płatność na rzecz EduProject Natalia Flasz zostanie powtórnie pobrana automatycznie na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcji, chyba że Klient anuluje subskrypcję za pomocą opcji Moje Konto przed końcem aktualnego okresu subskrypcji. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu subskrypcji.
 5. Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że minimalny okres korzystanie z Pakietów w formie subskrypcji wynosi trzy miesiące od daty zakupu usługi.

Warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez EduProject Natalia Flasz

 1. Organizatorem szkolenia jest EduProject Natalia Flasz.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup szkolenia w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl.
 3. Uczestnik może przekazać zakupiony udział w szkoleniu innej osobie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z EduProject Natalia Flasz, ale nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia.
 4. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w Szkoleniu, EduProject Natalia Flasz zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży udziału w Szkoleniu;
 5. Uczestnik oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości , że udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia i publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, należących do EduProject Natalia Flasz.
 6. EduProject Natalia Flasz zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku EduProject Natalia Flasz dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.
 7. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego zakupionego w sklepie www.praktycznastronadietetyki.pl, zgłoszonej w okresie powyżej 14 dni kalendarzowych, liczonych od planowanej daty szkolenia, Sprzedawca zwraca kwotę zakupu pomniejszoną o 10% wartości zakupu. W przypadku zgłoszenia chęci rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego zakupionego w sklepie www.praktycznastronadietetyki.pl, zgłoszonej w okresie poniżej 14 dni kalendarzowych, liczonych od planowanej daty szkolenia, Sprzedawca zwraca kwotę zakupu pomniejszoną o 50% wartości zakupu. Sytuacje zdrowotne wymagają przedstawienia dokumentacji medycznej przesłanej na adres mailowy sprzedawcy kontakt@praktycznastronadietetyki.pl.

Zamawianie towarów oraz usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.praktycznastronadietetyki.pl

 1. Zamówienia towarów oraz usług przyjmowane są poprzez stronę internetową www.praktycznastronadietetyki.pl.
 2. Każdy towar oraz usługa w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl są szczegółowo opisane.
 3. Klient zamawiając towar lub usługę dokonuje ich wyboru. W przypadku zamówienia kilku sztuk danego towaru należy podać ilość.

Zasady składania zamówienia

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru lub usługi oraz w przypadku towarów podaniu ilości należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku w prawym górnym rogu strony. Chcąc przejść do złożenia zamówienia należy, po wejściu do koszyka wybrać przycisk „Przejdź do kasy”, który uruchamia stronę, na której należy założyć konto klienta i jednocześnie wypełnić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, adres e-mail, sposób zapłaty, a w przypadku zamówienia towaru także sposób dostawy.
 3. Po wybraniu sposobu dostawy na wybrany adres i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności online, a następnie wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. EduProject Natalia Flasz przewiduje wyłącznie dokonywanie płatności online. Klient może dokonać płatności online kartą płatniczą lub przelewem poprzez serwis PayU oraz przelewem tradycyjnym. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek EduProject Natalia Flasz lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienia uznaje się za złożone nieprawidłowo, tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zrealizowania zamówienia. W takiej sytuacji Klient składa zamówienie ponownie.
 7. Zaprzestanie przechodzenia do kolejnych kroków zamówienia oraz wyjście z podstrony służącej do składania zamówień, do czasu dokonania płatności uznawane są za anulowanie zamówienia. Jeśli klient nie zrealizuje procesu zamówienia do końca, tj. nie dokona płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma numer złożonego zamówienia. W przypadku zamówienia usługi klient przekierowany zostanie na stronę z kwestionariuszem osobowym, którego wypełnienie jest niezbędne do przystąpienia przez EduProject Natalia Flasz do świadczenia usług na rzecz Klienta. Po wypełnieniu kwestionariusza osobowego należy wybrać przycisk „Wyślij”, zamieszczony poniżej kwestionariusza kontaktowego. Po przesłaniu kwestionariusza Klient otrzyma dane kontaktowe dietetyka, któremu należy przesyłać dane niezbędne do realizacji usługi przez EduProject Natalia Flasz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych ze złożeniem zamówienia EduProject Natalia Flasz zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Ceny towarów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Ceny w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl podawane w złotych polskich są cenami brutto.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów, które zostaną naliczane dodatkowo. Wysokość kosztów dostawy towarów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Cena podana na stronie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.
 4. EduProject Natalia Flasz zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów lub usług, wprowadzania nowych towarów lub usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu.

Niemożność złożenia zamówienia

 1. Wszystkie towary oraz usługi sprzedawane w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl są towarami lub usługami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Sposób dostawy towarów, koszty i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności za zamówienie towaru na konto EduProject Natalia Flasz
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto EduProject Natalia Flasz. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany dostawcy. Towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia wpływu 100% należności za zamówienie na konto EduProject Natalia Flasz

Dostarczaniem zamówień zajmuje się:

 • InPost
 • DHL
 1. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
 2. Koszt dostawy wynosi 15,99zł.

Formy płatności za zamówienie towaru lub usługi

 1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez EduProject Natalia Flasz, to:
  1. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU;
  2. przelewy tradycyjne przy wyborze, których klient otrzymuje numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.
 2. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.
 3. W przypadku zakupu usługi w postaci Pakietu w formie subskrypcji jedyną dostępną formą płatności jest Karta płatnicza.

Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku towarów termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż dostawca rzeczy i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku świadczenia usług klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu przesłania formularza kontaktowego.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 ) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług EduProject Natalia Flasz, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez EduProject Natalia Flasz o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować EduProject Natalia Flasz o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26 lub drogą elektroniczną na adres: www.praktycznastronadietetyki.pl.
 5. Klient może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać oryginał pocztą na adres EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26. Formularz można także przesłać drogą elektroniczną na adres: www.praktycznastronadietetyki.pl. W przypadku wybrania drogi elektronicznej należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.praktycznastronadietetyki.pl jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży EduProject Natalia Flasz zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym w przypadku umowy sprzedaży koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EduProject Natalia Flasz), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym EduProject Natalia Flasz został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Zwrotu płatności EduProject Natalia Flasz dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży EduProject Natalia Flasz może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego nadania przez Klienta.
 9. Towar należy odesłać na koszt własny, na adres EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował EduProject Natalia Flasz o odstąpieniu od umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem są m.in.:
  1. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje towarów i usług

 1. Każda towar kupiony w Sklepie Internetowym www.praktycznastronadietetyki.pl podlega reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
 2. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z EduProject Natalia Flasz. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych EduProject Natalia Flasz gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 4. Reklamację należy złożyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail www.praktycznastronadietetyki.pl. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu.
 5. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować, wypełnić oraz przesłać razem z towarem. W przypadku reklamacji usługi należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza na adres www.praktycznastronadietetyki.pl. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. EduProject Natalia Flasz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
  1. w przypadku płatności za pomocą przelewu – na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub w piśmie reklamacyjnym;
  2. w przypadku płatności kartą – zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 9. EduProject Natalia Flasz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

Przetwarzanie danych osobowych, Polityka prywatności oraz plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu jest EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, NIP: 6252220520, REGON: 364913030.
 2. Klienci Sklepu Internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia oraz mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby Sklepu internetowego www.praktycznastronadietetyki.pl. Podanie przez Klienta jego danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość składania przez niego zamówień.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły być przekazane oraz czasu ich przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w których EduProject Natalia Flasz pozyskuje dane osobowe.
 4. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności oraz plików Cookies dostępnej pod adresem:  www.praktycznastronadietetyki.pl/polityka_prywatnosci.
 5. Polityka Prywatności i plików Cookies oraz klauzule informacyjne stanowią integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności i plików Cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. EduProject Natalia Flasz nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem: praktycznastronadietetyki.pl oraz telefonicznie pod numerem: 883917412.
 3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. EduProject Natalia Flasz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.praktycznastronadietetyki.pl.
 5. Zamieszczone na stronie EduProject Natalia Flasz opisy towarów, usług zdjęcia oraz wszelkie innych materiały stanowią własność EduProject Natalia Flasz i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Kontakt: EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, tel: 883917412, adres e-mail: kontakt@praktycznastronadietetyki.pl, nr rachunku bankowego:

51 1140 2004 0000 3902 8266 3503

Zał. Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, tel: 883917412 adres e-mail kontakt@praktycznastronadietetyki.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, której przedmiotem są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………

Data ………………..
Podpis…………………..
Zał. Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, tel: 883917412, adres e-mail kontakt@praktycznastronadietetyki.pl
Przedmiot reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury ………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

Data ………………..

Podpis………………….

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………
(Data i podpis Sprzedawcy)

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora”.