Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  Udzielenie odpowiedzi przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
   1. EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 oraz osoby upoważnione przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 do przetwarzania danych osobowych,
   2. Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 kwestii zawartych w pytaniach zadanych za pomocą formularza kontaktowego.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

  Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym praktycznastronadietetyki.pl

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  3. Założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia;
  4. Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),
  5. Dostarczenia zamówionych towarów;
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  7. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
   • EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 oraz osoby upoważnione przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 do przetwarzania danych osobowych,
   • Operatora pocztowego lub kuriera,
   • Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego praktycznastronadietetyki.pl. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 zamówienia zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.praktycznastronadietetyki.pl
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

  Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   • Przeprowadzenie konferencji/ szkolenia/ warsztatu i innych form szkoleniowych w tym:
    przyjmowanie zgłoszeń/ rejestracja uczestników; weryfikacja obecności uczestników; wydanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu;
   • dokumentacji szkolenia/warsztatów/konferencji lub innych form szkoleniowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
  6. EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 oraz osoby upoważnione przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030do przetwarzania danych osobowych,
  7. Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030 zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego praktycznastronadietetyki.pl. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/ warsztacie/ konferencji i innych form szkoleniowych.